Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Rekrutacja cudzoziemców

Rekrutacja na semestr zimowy w roku akademickim 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków na które prowadzimy nabór.

Warunki przyjęcia:

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które dostarczą do Biura Rekrutacji wymagane dokumenty w poniższym terminie. Terminy składania dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne dla danego roku akademickiego:

 • nie wcześniej niż 15 maja i upływa 30 września

ETAP I

Kandydat cudzoziemiec może dokonać zapisu na studia:

 • w oparciu o oryginały dokumentów – w przypadku, gdy kandydat dostarczy dokumenty bezpośrednio do Biura Rekrutacji.
 • za pośrednictwem osoby legitymującej się właściwym pełnomocnictwem i ważnym dokumentem tożsamości
 • w oparciu o kopie dokumentów – kandydat przesyła do Biura Rekrutacji
 • SKANY dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową na adres: e-mail:
 • KOPIE dokumentów rekrutacyjnych na adres pocztowy: Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych, 20-102 Lublin, ul. Zamojska 47

Wstępna kwalifikacja cudzoziemców na studia w WSNS następuje na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, takich jak:

 • wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny dostępny po zalogowaniu się na UczelniaOnline.WSNS i wybraniu właściwego kierunku studiów
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem,
 • Kopia paszportu (strona ze zdjęciem),
 • Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez WSNS po przyjeździe do Polski,
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
 • Dowód wniesienia opłata czesnego (z góry za I semestr nauki),
 • Dwa egzemplarze podpisanej umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Dodatkowe dokumenty (jeśli dotyczą Kandydata):

 • Kopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski),
 • Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią,
 • Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji,
 • Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej).

Na podstawie przedstawionych dokumentów zapada decyzja o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia. Decyzja może być:

 • odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika,
 • wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.

ETAP II

Najpóźniej przed końcem rekrutacji lub niezwłocznie po przyjeździe do Polski, cudzoziemiec składa w Biurze Rekrutacji:

 1. oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w etapie I (jeśli kandydat zakwalifikowany został na studia w oparciu o kopie dokumentów),
 2. poświadczone przez uczelnię kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wraz z suplementami, które zostały zalegalizowane lub opatrzone apostille. Wyjątki: International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) oraz dokumenty edukacyjne wystawione na terenie Ukrainy i Białorusi. Legalizacja/apostille podlegają tłumaczeniu na język polski,
 3. potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: poświadczone przez uczelnię kopie wizy albo zezwolenia na pobyt stały/osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony,
 4. 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnej,
 5. dokument stwierdzający, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wystawiony przez Ministerstwo Edukacji lub polską placówkę dyplomatyczną w kraju wydania dyplomu (chyba, że taka informacja jest umieszczona na dokumencie edukacyjnym),
 6. tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów wydanych w innym języku niż polski,
 7. w przypadku dokumentów uznawanych w trybie nostryfikacji, dokument stwierdzający równorzędność z odpowiednim dokumentem polskim – dokument należy dostarczany do końca pierwszego semestru studiów.

Wymogi językowe

Cudzoziemcy przyjmowani na studia prowadzone w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie w języku polskim zobligowani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w tym języku. Znajomość języka polskiego student może poświadczyć poprzez:

 • przedstawienie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • poświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • uzyskają potwierdzenie z WSNS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. W tym celu kandydat musi złożyć oświadczenia o poziomie swoich kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez WSNS po przyjeździe do Polski.

Zaświadczenie lekarskie

Stosowne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku

Biuro Rekrutacji:

ANSiM ul. Zamojska 47 pok. 200
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00
w soboty od 8:00 do 16:00
tel. 668 877 454
email: