Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Stypendia i kredyty

 • Informacje ogólne

  Uwaga!

  Szanowny kandydacie na studia, możesz nie ponosić kosztów studiowania w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, ponieważ sprawnie działa system stypendialny.

  Poniżej przedstawiamy w jakiej wysokości były wypłacane studentom świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023, dzięki którym w zależności od kierunku studiów mogą one pokrywać w całości opłaty za naukę.

  Dlatego zachęcamy do składania wniosków stypendialnych, które umożliwią Ci studiowanie bez kosztów finansowych.

  Poniżej przedstawiamy w jakiej wysokości były wypłacane studentom świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023
  Wysokość stypendium socjalnego Wysokość stypendium naukowego oraz za osiągnięcia sportowe lub artystyczne Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  od 7200 zł do 12600 zł od 4500 zł do 10800 zł od 9000 zł do 11700 zł
  wysokość stypendium zależy od dochodu jaki przypada na osobę w rodzinie studenta stypendium przysługuje po osiągnięciu odpowiednich wyników w nauce czy też stosownych osiągnięć sportowych lub artystycznych po I roku studiów stypendium przysługuje dla osób posiadających zaświadczenie o niepełnosprawności

  Dogodny system stypendialny ANSiM zapewnia naszym studentom pomoc finansową umożliwiającą pokrycie części lub nawet całości kosztów nauki. O stypendium może ubiegać się każdy student ANSiM. Spójrz, co Ci oferujemy:

  Stypendia Rektora

  Stypendia Rektora dla najlepszych studentów są przyznawane m. in. za bardzo dobre wyniki w nauce studentom stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach I stopnia (licencjackich) od drugiego roku, a na studiach II stopnia (magisterskich) i jednolitych studiach magisterskich już od pierwszego roku. Kryterium uzyskania stypendium jest średnia ocen za poprzedni rok studiów określana w zarządzeniu Rektora ANSiM lub osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe. Stypendium przyznawane jest niezależnie od wieku studenta i jego sytuacji materialnej. Przyznaje się je na wniosek studenta. Jeśli studiujesz równolegle na kilku kierunkach, stypendium otrzymasz tylko na jednym, wskazanym przez Ciebie.

  Stypendia socjalne

  Można je otrzymywać w przypadku niskiego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta. Należy złożyć wniosek stypendialny wraz z zaświadczeniami dokumentującymi wysokość dochodów. Nie jest brany pod uwagę wiek studenta. Stypendium można otrzymywać już od pierwszego roku, przez cały czas trwania studiów. Możliwe jest także otrzymanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Przyznaje się je studentom studiów stacjonarnych już od pierwszego roku studiów. Jest to dopłata do stancji dla studentów w trudnej sytuacji materialnej zameldowanych daleko poza Lublinem. Należy udokumentować opłaty ponoszone za wynajem stancji, przedkładając w Kwesturze np. umowę najmu mieszkania lub pokoju.

  Stypendia dla osób niepełnosprawnych

  To stypendium jest dostępne od pierwszego roku studiów. Aby je otrzymać, w Kwesturze ANSiM składa się wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

  Stypendium MEiN

  Otrzymują je studenci osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, posiadający osiągnięcia naukowe i wzorowo wypełniający obowiązki studenta określone w regulaminie studiów lub studenci z wybitnymi osiągnięciami sportowymi o nienagannej postawie w trakcie studiów.

  Kredyty studenckie

  Wszyscy studenci studiów I oraz II stopnia oraz jednolitych magisterskich w Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie – Akademii Nauk Stosowanych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia (pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia), mogą starać się o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. Szczegóły sprawdzisz na stronie https://ansim.pl/student/stypendia-i-kredyty oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Umowa o przeniesienie płatności

  To dogodne rozwiązanie dla studentów, którzy już pracują zawodowo, a ich pracodawcom zależy na podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników. Umowa polega na tym, że pracodawca ponosi część lub całość kosztów studiów studenta, w ramach podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych i finansuje Twoje studia w całości lub części. Trójstronną umowę sporządza się na wniosek studenta. Może trwać ona nawet przez całe studia licencjackie i magisterskie.

  Gwarancja stałego czesnego

  Podczas studiów możesz śmiało planować swoje wydatki, bo Twoje czesne się nie zmieni - masz to zagwarantowane w umowie na czas studiów.

  Aktualne formularze wniosków oraz regulamin przyznawania stypendiów będą dostępne w e-dziekanacie przed rozpoczęciem roku akademickiego

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż aktualnie posiada środki finansowe współfinansowane z Unii Europejskiej, na organizację staży i szkoleń dla osób bezrobotnych. Szkolenie, zakończone egzaminem zewnętrznym, pozwala nabyć, podwyższyć lub dostosować kompetencje i kwalifikacje do obecnego rynku pracy. Staż daje szansę nabycia praktycznych umiejętności zawodowych na określonym przez pracodawcę stanowisku pracy. Za czas odbywania szkolenia i stażu przysługuje stypendium, a warunkiem skorzystania z oferty jest rejestracja w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Plakat

 • Stypendia i zapomogi 2023/2024

  UWAGA!
  W roku akademickim 2023/2024 student ubiegający się o przyznanie stypendium jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącego liczby semestrów, w których dotychczas posiadał status studenta*.

  *Zgodnie z art. 93 ust. 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

 • Kredyty studenckie

  Kredyty studenckie w roku akademickim 2023/2024

  Informacje o kredytach studenckich w roku akad. 2023/24 znajdują się na stronie ministerstwa - link oraz na stronie Konstytucja dla Nauki - link

  UWAGA - od 1 stycznia 2019 r. ZMIANA PRZEPISÓW!
  nowe rozporządzenie - pobierz plik

  Zaświadczenie o studiach do banku

  Studenci starający się o kredyt muszą dostarczyć bankowi wraz z innymi dokumentami zaświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem.

  Zaświadczenie do banku wystawione zostaje w Kwesturze - pok. 209; zaświadczenie podpisane musi zostać przez osobę upoważnioną przez Rektora.

  Podstawą wydania zaświadczenia jest potwierdzenie przez pracownika właściwego dziekanatu statusu studenta. Student powinien najpierw uzyskać potwierdzenie danych na zaświadczeniu w dziekanacie. Z zaświadczeniem z dziekanatu student powinien udać się do Kwestury po zaświadczenie do banku.

  DROGA MAILOWA

  Możliwe jest przesłanie do Kwestury drogą mailową () prośby o wydanie zaświadczenia. W mailu należy podać imię, nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, poziom studiów (I st./II st./jednolite magisterskie).

  Zaświadczenie zostanie przygotowane na podstawie takiego zgłoszenia, potwierdzone w dziekanacie, a student zostanie drogą mailową powiadomiony o terminie odbioru zaświadczenia w Kwesturze.

  Wysokość dochodu uprawniająca do kredytu w roku akad. 2023/2024

  Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468) Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2023/2024 wynosi 3500 zł.

 • Zasady ustalania średnich ocen

  W skład uzyskanej przez studenta oceny średniej wchodzą:
  1. Wszystkie oceny (w tym również niedostateczne) uzyskane w toku studiów w poszczególnych semestrach z przedmiotów kończących się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę.
  2. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z przedmiotu (przedmiotów), do średniej liczona jest suma wszystkich uzyskanych ocen, w tym ocen niedostatecznych, podzielona przez liczbę wszystkich uzyskanych ocen ze wszystkich przedmiotów.
  3. Wykaz przedmiotów i uzyskanych ocen przedstawiany jest semestralnie, średnia ocena liczona jest nie jako średnia semestrów lecz jako ocena średnia ze wszystkich ocen uzyskanych w całym toku studiów (ze wszystkich semestrów).
  4. W przypadku oceny niedostatecznej z egzaminu (zaliczenia) i uzyskanej oceny pozytywnej w trybie egzaminu (zaliczenia) poprawkowego (komisyjnego) do średniej nie jest liczona uzyskana średnia ocena z przedmiotu lecz suma uzyskanych ocen (patrz przykład poniżej).
  Semestr I Oceny Semestr II Oceny
  1. Przedmiot A
  2. Przedmiot B
  3. Przedmiot C
  4. Przedmiot D
  5. Przedmiot E
  6. Przedmiot F
  5,0
  4,0
  4,0
  2,0; 4,0
  4,5
  2,0; 4,0
  1. Przedmiot A
  2. Przedmiot B
  3. Przedmiot C
  4. Przedmiot D
  5. Przedmiot E
  6. Przedmiot F
  7. Przedmiot G
  5,0
  4,5
  4,0
  2,0; 4,5
  4,5
  5,0
  2,0; 4,5
  Średnia 3,69 Średnia 4,0

  Uzyskana ocena średnia z toku studiów: to suma 8 ocen semestru I (29,5) i suma 9 ocen semestru II (36,0) = 65,5: 17 ocen = 3,85

 • Komisja stypendialna

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z dnia 23 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2023/2024. Pobierz

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z dnia 23 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2022/2023. Pobierz

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z dnia 23 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/2022. Pobierz

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z dnia 02 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok 2020/2021 Pobierz

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwaną dalej WSNS z dnia 12 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok 2019/2020 Pobierz

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwaną dalej WSNS z dnia 12 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok 2018/2019 Pobierz

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwaną dalej WSNS z dnia 12 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji stypendialnej i odwoławczej Komisji stypendialnej na rok akademicki 2017/2018 Pobierz

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwaną dalej WSNS z dnia 15 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji stypendialnej i odwoławczej Komisji stypendialnej na rok akademicki 2016/2017 Pobierz

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwaną dalej WSNS z dnia 15 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji stypendialnej i odwoławczej Komisji stypendialnej na rok akademicki 2015/2016 Pobierz

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwaną dalej WSNS z dnia 25 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji stypendialnej i odwoławczej Komisji stypendialnej na rok akademicki 2014/2015 Pobierz

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwaną dalej WSNS z dnia 23 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji stypendialnej i odwoławczej Komisji stypendialnej na rok akademicki 2013/2014 Pobierz

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwaną dalej WSNS z dnia 30 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji stypendialnej i odwoławczej Komisji stypendialnej na rok akademicki 2012/2013 Pobierz

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwaną dalej WSNS z dnia 30 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji stypendialnej i odwoławczej Komisji stypendialnej na rok akademicki 2011/2012 Pobierz

  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwaną dalej WSNS z dnia 29 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji stypendialnej i odwoławczej Komisji stypendialnej na rok akademicki 2010/2011 Pobierz

  Komunikat Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwaną dalej WSNS z dnia 05 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji stypendialnej i odwoławczej Komisji stypendialnej na rok akademicki 2009/2010 Pobierz