Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Praktyki studenckie

Student ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Praktyk Zawodowych Akademii ANSiM i dostosowania się do wytycznych, aby zrealizować wszystkie założone efekty uczenia się. Regulamin Praktyk Zawodowych Akademii ANSiM zawiera Załączniki, które zawierają szczegółowe informacje:

Załącznik nr 1

- Kryteria wyboru i oceny instytucji do realizacji praktyk
Wypełnia Student, a opiniuje i podpisuje Kierownik CDZ w Akademii ANSiM oraz Kierownik praktyk Akademii ANSiM
- Kryteria wyboru Opiekuna praktyk
Wypełnia i podpisuje Organizator praktyk a opiniuje Kierownik praktyk Akademii ANSiM
- Skierowanie Studenta na obowiązkowe praktyki zawodowe
Student przekazuje Organizatorowi praktyk

Załącznik nr 2

- Umowę o organizację obowiązkowych praktyk zawodowych Studenta
Student przekazuje Organizatorowi praktyk

Załącznik nr 3

- Program praktyk zawodowych
Student przekazuje Organizatorowi praktyk

Załącznik nr 4

- Wykaz instytucji, w której Student może odbyć praktykę
Informacja dla Studenta

Załącznik nr 5

- Karta Praktyki Zawodowej
- Kryteria oceniania umiejętności Studenta Dokumenty wypełnia Organizator praktyk i Student a zatwierdza Kierownik praktyk Akademii ANSiM.
  1. 1. Student ma możliwość, w porozumieniu z Kierownikiem praktyk Akademii ANSiM, wyboru miejsca praktyki - instytucji, czyli Organizatora praktyk, w której zrealizuje cele i efekty uczenia się, a która spełniła kryteria wyznaczone przez Akademię ANSiM.
  2. 2. Student ze strony internetowej Akademii ANSiM: https://ansim.pl/student/praktyki-studenckie wybiera kierunek studiów, na którym studiuje i pobiera odpowiednie druki, które drukuje w kolorze.
    Załącznik nr 1–3 w dwóch egzemplarzu, a Załącznik nr 4-5 w jednym egzemplarzu.
    a Załącznik nr 4-5 w jednym egzemplarzu. W przypadku niemożliwości drukowania w kolorze należy odebrać druki od Kierownika praktyk Akademii ANSiM, pokój nr 225, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00-16.00.
  3. 3. Student przekazuje dwa komplety dokumentów z Załączników 1-3, do podpisania osobie reprezentującej Organizatora praktyk, po czym dostarcza je do podpisu Kierownikowi praktyk Akademii ANSiM, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do odbywania praktyki. Z drukami z Załącznika nr 5, czyli Kartą Praktyki Zawodowej i Kryterium oceniania umiejętności Studenta przez Opiekuna praktyk danej instytucji, Student kieruje się na praktykę.
  4. 4. Student realizuje praktyki nie dłużej niż do 20 września danego roku akademickiego i składa osobiście Kartę Praktyki Zawodowej z Załącznika nr 5, do Kierownika praktyk Akademii ANSiM, najpóźniej do 20 września danego roku akademickiego, celem zaliczenia odbycia praktyki zawodowej w poszczególnych instytucjach.
  5. 5. Wszelkie pytania w sprawie praktyk należy kierować, osobiście lub e-mailowo, do Kierownika praktyk Akademii ANSiM mgr Agnieszka Kozaczuk, e-mail: mgr Agnieszka Kozaczuk, e-mail: , tel. 888 218 410.
  6. 6. Konsultacje - w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00-16.00, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin.
Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Medycznych