Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Polityka Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK)

Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych wdrożyła Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK), który funkcjonuje na każdym Wydziale. Obejmuje on działania, procedury jakości oraz procedury kontrolne. Celem (WSZJK) jest wypełnianie Misji i Strategii Uczelni oraz wspomaganie doskonalenia procesu uczenia, w tym programu kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych studentów poprzez monitorowanie i ocenę spełniania standardów jakości kształcenia, wymogów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także realizację działań doskonalących. Cele te są ściśle związane ze spełnianiem potrzeb, oczekiwań i aspiracji studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, oraz potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Tym samym, system ten uwzględnia nie tylko udział w nim i opinie interesariuszy wewnętrznych tj. studentów, kadrę akademicką, słuchaczy studiów podyplomowych, kadrę administracyjną bezpośrednio zaangażowanych w proces dydaktyczny, ale także interesariuszy zewnętrznych

Wykaz Procedur Zapewnienia Jakości Kształcenia - pobierz